Forum Jednostka Strzelecka nr 3003 Strona Główna
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Regulamin
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum Jednostka Strzelecka nr 3003 Strona Główna -> Nasza Jednostka !!!

Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Pompej
AdministratorDołączył: 12 Cze 2006
Posty: 47
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Szewce


PostWysłany: Nie 23:00, 10 Lut 2008    Temat postu: Regulamin

I. Struktura wewnętrzna

1. Strukturę wewnętrzną Związku tworzą jednostki organizacyjne, którymi są jednostki strzeleckie i okręgi strzeleckie. Obszar Rzeczpospolitej Polskiej podzielony jest na okręgi strzeleckie: północny i południowy. Ich granice są analogiczne do granic okręgów wojskowych.

2. Jednostka strzelecka jako oddział składa się z pododdziałów funkcjonujących na obszarze całego powiatu. Musi ona spełniać następujące warunki:

a/ liczyć przynajmniej 21 członków czynnych,

b/ wszyscy jej członkowie muszą posiadać książeczki strzeleckie wydane przez komendę główną,

c/ opłacać regularnie składki członkowskie,

d/ posiadać siedzibę,

e/ prowadzić wymaganą dokumentację,

f/ brać udział w przedsięwzięciach centralnych organizowanych przez Związek.

3. Struktura jednostki strzeleckiej:

a/ dowódca jednostki strzeleckiej, (d-ca J.S.)

b/ z-ca dowódcy ds. szkolenia, (z-ca d-cy J.S.)

c/ z-ca dowódcy ds. logistyki, (z-ca d-cy J.S.)

d/ pisarz jednostki strzeleckiej, (pisarz J.S.)

e/ dowódcy kompanii, (d-ca komp.)

f/ dowódcy plutonów, (d-ca pl.)

g/ dowódcy dru2yn, (d-ca dr.)

h/ strzelcy. (strz.) Najmniejszym pododdziałem jest drużyna (7 osób). Trzy drużyny tworzy pluton, trzy plutony tworzą kompanię, trzy kompanie tworzą batalion.

4. Okręg strzelecki składa się z jednostek strzeleckich działających na terenie okręgu oraz dowództwa okręgu strzeleckiego, które dowodzi, nadzoruje i koordynuje pracę tych jednostek.

5. Struktura okręgu strzeleckiego:

a/ dowództwo okręgu strzeleckiego:

- dowódca okręgu strzeleckiego (d-ca O.S.)
- z-ca dowódcy okręgu strzeleckiego - szef sztabu, (z-ca d-cy OS)
- z-ca dowódcy okręgu strzeleckiego - szef wydziału szkolenia,(z-ca d-cy OS)
- z-ca dowódcy okręgu strzeleckiego-szef wydziału logistyki,(z-ca d-cy OS)
- szef wydziału ewidencyjno-organizacyjnego. (szef w. e-o)

b/ jednostki strzeleckie.

6. Komenda główna działa na zasadach określonych w ustawie o stowarzyszeniach i statucie Związku. Jej skład (z wyłączeniem głównego inspektora wojskowego) wyznacza komendant główny Związku wybrany na walnym zjeździe delegatów.

II. Struktura komendy głównej:

a/ komendant główny, (k-dant gł.)

b/ główny inspektor wojskowy, (g.i.w,)

c/ z-ca komendanta głównego - szef sztabu, (z-ca k-dant gł.)

d/ z-ca komendanta głównego - szef wydziału szkolenia, (z-ca k-dant gł.)

- szef sekcji szkolenia, (szef sek.szk.)
- szef sekcji kulturalnooświatowej, (szef sek. k-o)

e/ z-ca komendanta głównego - szef wydziału logistyki, (z-ca k-dant gł.)

- szef sekcji żywnościowej, (szef sek. żyw.)
- Szef sekcji samochodowej, (szef sek. sam.)
- Szef sekcji uzbrojenia, (szef sek. uzb.)
- Szef sekcji informatyki, (szef sekcji. Inf.)
- szef sekcji materiałowej, (szef sek. mat.)
- szef sekcji finansowej, (szefsek.fin.)

f/ szef wydziału ewidencyjno-organizacyjnego. (szefw.e.o.)

- szef kancelarii, (szef kanc.)
- Szef informacji i propagandy, (szef inf. popr.)

8. Jednostki organizacyjne oraz dowództwa wszystkich szczebli nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą prowadzić samodzielnej działalności na zasadzie oddziałów wydzielonych ze struktury organizacyjnej Związku. II Zasady tworzenia i rozwiązywania jednostek strzeleckich

9. Komendant główny z własnej inicjatywy lub na wniosek dowódcy okręgu strzeleckiego wydaje rozkaz o:

a/ utworzeniu jednostki strzeleckiej,

b/ nadaniu jej numeru,

c/ mianowaniu dowódcy jednostki strzeleckiej,

d/ zatwierdzeniu patrona.

10. Osoby ubiegajcie się o prawo tworzenia jednostki strzeleckiej i funkcjonującej dowódcy powinny spełniać następujące kryteria:

a/ ukończone 18 lat,

b/ posiadanie średniego wykształcenia,

c/ przedstawienie dokumentu o niekaralności,

d/ doświadczenie w pracy z młodzieżą

e/ zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu wychowawcy młodzieży,

f/ wypełnienie deklaracji członkowskiej i ankiety osobowej członka władz,

g/ przybycie w wyznaczonym terminie na rozmowę kwalifikacyjna z przedstawicielem komendy głównej Związku (z w.w. dokumentami)

11. Za działalność sprzeczną ze statutem, regulaminami lub zarządzeniami władz Związku jednostki organizacyjne wszystkich szczebli mogą być rozwiane przez komendę główną z własnej inicjatywy lub na wniosek dowódcy okręgu strzeleckiego. Rozkaz o rozwiązaniu podpisuje komendant główny.

III. Nabywanie i utrata członkostwa

Członkowie czynni Związku dzielą się na:

a/ kadrę (od sierżanta ZS do brygadiera ZS),

b/ strzelców (od strzelca ZS do drużynowego ZS) - osoby od 16 roku życia.

13. Decyzje w sprawie nadania członkostwa podejmuje dowódca jednostki strzeleckiej po złożeniu przyrzeczenia przez nowo wstępującego, informując o tym bezpośrednio komendę główną poprzez wysłanie dwóch deklaracji członkowskich i trzech zdjęć wraz z opłatą rejestracyjną Osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na przynależność do organizacji, osobiście przez rodziców przedłożoną lub potwierdzoną urzędowo.

14. Każdy kandydat na członka Związku przechodzi okres próbny, w czasie, którego oprócz udziału w zajęciach poznaje historię Związku Strzeleckiego, życie i działalność Józefa Piłsudskiego oraz statut i regulaminy. Po okresie próbnym, zakończonym egzaminem składa przyrzeczenie w wyznaczonym terminie. Po złożeniu przyrzeczenia otrzymuje książeczkę strzelecką.

15. Celem podniesienia rangi przyrzeczenia strzeleckiego odbywa się ono tylko dwa razy w roku w dni świąt państwowych: 3 Maja i 11 Listopada.

16. Powody utraty członkostwa Związku zawarte są w art. 21 statutu, przy czym uprawnienie wymienione w punkcie b/ posiadają również dowódcy jednostek organizacyjnych.
IV. Władze Związku - obowiązki i uprawnienia

17. Obowiązki i uprawnienia naczelnej rady strzeleckiej, komisji rewizyjnej oraz strzeleckiego sądu honorowego zawarte są w statucie oraz regulaminach wewnętrznych tych władz.

18. Członkowie komendy głównej kierują pionami funkcyjnymi Związku, obejmującymi wszystkich pełniących służbę na niższych szczeblach dowodzenia w ramach określonej specjalności oraz osoby powołane do służby w wydziałach i sekcjach komendy głównej.

19. Komendant główny ponosi odpowiedzialność za:

a/ kierowanie pracami naczelnej rady strzeleckiej i komendy głównej,

b/ reprezentowanie Związku wobec władz państwowych, instytucji i stowarzyszeń,

c/ powadzenie korespondencji w imieniu Związku,

d/ mianowanie i odwoływanie dowódców wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

e/ ustalanie kierunków i planów zwianych z zadaniami statutowymi Związku oraz nadzór nad ich realizacją,

f/ wyznaczanie bieżących zadań programowych jednostkom organizacyjnym,

g/ skuteczność działań służących sile i presti2owi Związku,

h/ weryfikowanie przydatności kadry,

i/ podpisywanie czeków gotówkowych, przelewów, pobieranie pieniędzy z banku,

j/ udział w tworzeniu i zatwierdzanie programów szkolenia,

k/ nadawanie stopni strzelcom i kadrze Związku.

20. Obowiązki i uprawnienia głównego inspektora wojskowego określa statut Związku i decyzje właściwych organów MON.

21. Z-ca komendanta głównego - szef sztabu ponosi odpowiedzialność za:

a/ zastępowanie komendanta głównego w sprawach statutowych Związku podczas jego nieobecności,

b/ przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powoływania i rozwiązywania wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie ich działalności,

c/ współpracę z szefem wydziału organizacyjnego w przygotowywaniu do zatwierdzenia zgodnie ze statutem, projektów regulaminów Związku,

d/ rejestrację i wydawanie książeczek strzeleckich wraz z dokonywaniem odpowiednich adnotacji

e/ prowadzenie książki rozkazów komendy głównej,

f/ prowadzenie rejestru i wydawanie upoważnień do działalności statutowej dla członków Związku,

g/ podpisywanie czeków gotówkowych, przelewów, pobieranie pieniędzy z banku.

22. Z-ca komendanta głównego ds. logistyki ponosi odpowiedzialność za:

a/ opracowywanie rocznego preliminarza budżetowego i planu finansowego,

b/ prowadzenie bieżącej sprawozdawczości finansowej na potrzeby władz Związku,

c/ kontrolę i nadzorowanie szefa. Sekcji finansowej,

d/ przygotowywanie kalkulacji finansowych zadań zleconych przez państwo, nadzór nad wydatkowaniem środków przydzielonych z budżetu państwa oraz ich rozliczanie,

e/ prowadzenie ewidencji materiałowej środków trwałych i środków bieżącej użyteczności,

f/ organizację centralnych obozów strzeleckich i innych przedsięwzięć Związku w zakresie zabezpieczenia logistycznego,

g/ nadzór nad działalności finansowej i materiałową okręgów strzeleckich,

h/ podpisywanie czeków gotówkowych, przelewów, pobieranie pieniędzy z banku,

i/ nadzór nad zbieraniem składek członkowskich w całym Związku,

j/ pozyskiwanie środków finansowych i materiałowych niezbędnych do bieżącej działalności Związku.

23. Szef wydziału organizacyjnego ponosi odpowiedzialność za:

a/ przygotowywanie decyzji obejmujących usprawnienia i uproszczenia w pracy struktury organizacyjnej Związku,

b/ rejestrację i prowadzenie bieżącej korespondencji służbowej

c/ prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych i analiza danych,

d/ przygotowywanie wspólnie z z-ca komendanta głównego - szefem sztabu projektów regulaminów, instrukcji i zarządzeń do zatwierdzenia przez. komendanta głównego i naczelna radę strzelecką,

e/ kontrolę przestrzegania drogi służbowej

f/ dobór kandydatów na funkcyjnych wydziału,

g/ archiwizowanie dokumentów Związku,

h/ przygotowywanie okresowych zestawień informacji o działalności jednostek organizacyjnych Związku, przygotowywanie danych dla środków masowego przekazu, analiza prasy i archiwizowanie publikacji o Związku.

24. Z-ca komendanta głównego - szef wydziału szkolenia ponosi odpowiedzialność za:

a/ współdziałanie z głównym inspektorem wojskowym w przygotowywaniu i realizacji ogólnozwiązkowych programów szkolenia wraz z zapotrzebowaniem na materiały i sprzęt do ich realizacji,

b/ zatwierdzanie propozycji dodatkowego szkolenia przygotowanego przez dowódców jednostek strzeleckich,

c/ kontynuowanie szkolenia w jednostkach strzeleckich,

d/ organizowanie szkolenia kadry w okręgach strzeleckich i w całym Związku,

e/ przygotowywanie i kontynuowanie realizacji programów szkolenia w czasie akcji letniej i zimowej,

f/ przygotowywanie i opracowywanie materiałów szkoleniowych dla Związku,

g/ przygotowywanie sprawozdania rocznego z poziomu wyszkolenia jednostek strzeleckich, okręgów strzeleckich i całego Związku,

h/ przygotowanie harmonogramu przedsięwzięć szkoleniowych Związku.

25. Inne obowiązki na członków komendy głównej nakłada komendant główny w zależności od potrzeb. Komendant Związku może powierzyć prowadzenie spraw należących do jego właściwości, w tym również wydawanie decyzji służbowych z jego upoważnienia członkom komendy głównej lub dowódcom niższych szczebli. Może także za zgodą komendy głównej wyznaczyć swego zastępcę.

26. Dowódca okręgu strzeleckiego ponosi odpowiedzialność za:

a/ wcielanie w życie i nadzorowanie wykonywania instrukcji i zarządzeń komendy głównej,

b/ nadzorowanie realizacji programu szkolenia obywatelskiego i wojskowego,

c/ kontynuowanie sprawności organizacyjnej i dyscypliny w podległych jednostkach strzeleckich,

d/ składanie komendantowi głównemu sprawozdań z działalności w okręgu i udział w odprawach,

e/ prowadzenie ewidencji jednostek strzeleckich i kontynuowanie ich stanu umundurowania i wyposażenia,

f/ wnioskowanie do komendy głównej o powołanie i rozwiązywanie jednostek strzeleckich,

g/ kontrolę przestrzegania drogi służbowej i funkcjonowania systemu powiadamiania i mobilizacji okręgu,

h/ bezpieczeństwo uczestników zajęć szkoleniowych, i prowadzenie dokumentacji okręgu strzeleckiego,

j/ prowadzenie gospodarki materiałowej i finansowej,

k/ zbieranie i ewidencjonowanie składek członkowskich,

l/ wyróżnianie i wymierzanie kar dyscyplinarnych zgodnie z regulaminem służby wewnętrznej,

m/ nadawanie stopni instruktorskich,

n/ składanie do komendanta głównego wniosków o nadanie stopni inspektorskich,

o/ składanie do komendanta głównego wniosków o powołanie i odwołanie dowódców jednostek strzeleckich.

27. Pracą jednostki strzeleckiej kieruje jej dowódca, który podlega bezpośrednio dowódcy okręgu strzeleckiego.

28. Dowódca jednostki strzeleckiej ponosi odpowiedzialność za:

a/ wykonywanie zarządzeń i instrukcji władz Związku,

b/ realizację programu szkolenia obywatelskiego i wojskowego,

c/ bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz ubezpieczenie członków i kadry na czas nie mniejszy niż czas prowadzenia zajęć, utrzymywanie dyscypliny w jednostce strzeleckiej,

d/ składanie dowódcy okręgu strzeleckiego raz na kwartał sprawozdań z działalności jednostki strzeleckiej,

e/ prowadzenie pełnej dokumentacji jednostki strzeleckiej, podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia stanów osobowych,

g/ nadawanie stopni strzeleckich do stopnia drużynowego włącznie,

h/ wyróżnianie i wymierzanie kar dyscyplinarnych zgodnie z regulaminem służby wewnętrznej

i/ składanie do dowódcy okręgu strzeleckiego wniosków awansowych o nadanie stopni instruktorskich,

j/ ewidencjonowanie strzelców odchodzących z jednostki strzeleckiej do szkół wojskowych lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej i informowanie o tym drogą służbową władz Związku (z podaniem miejscowości, nazwy szkoły, numeru jednostki wojskowej),

k/ prowadzenie gospodarki materiałowej i finansowej zgodnie z regulaminem finansowo-gospodarczym.

29. Do kontaktów i korespondencji w sprawach Związku uprawnieni są:

a/ dowódcy jednostek strzeleckich - z władzami jednostki terytorialnej, na której obszarze działają (powiat) oraz z dowódcami jednostek wojskowych i inspektoratem obrony cywilnej,

b/ dowódcy okręgów strzeleckich - z regionalnymi władzami samorządowymi, dowództwami związków taktycznych oraz właściwego okręgu wojskowego,

c/ komenda główna - zgodnie z upoważnieniem statutowym;

O każdym kontakcie należy informować bezpośredniego przełożonego.

30. Płacenie składek członkowskich jest obowiązkiem prawnym i statutowym, któremu podlegają wszyscy członkowie Związku. Składki członkowskie powinny być wpłacane, co miesiąc (do 5-go dnia kolejnego miesiąca). Odpowiedzialnymi za terminowość wpłat są dowódcy jednostek strzeleckich W stosunku do dowódców nie wywiązujących się z obowiązków, wyciągane będą konsekwencje dyscyplinarne.

31. Dowódcy jednostek strzeleckich są obowiązani przekazać 100% składek członkowskich na konto danego dowództwa okręgu strzeleckiego.

Postanowienia końcowe: Przepisy niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   

To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)

 
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
|| Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group || Designed by Port-All.Com ||
Regulamin